Личный кабинет
Напишите нам свое сообщение, мы обязательно Вам ответим! Нам очень Важно Ваше мнение!
1000 максимум символов

Топливные талоны

Топливные талоны – это верный способ зафиксировать цену на топливо и лучший подарок любому автомобилисту! Талоны имеют номиналы 5, 10 и 20л и защищены от подделок.

A92
A95
A95vip
Dt
Gas

 

Договор поставки топлива юридическим лицам

Договор поставки топлива юридическим лицам

ДОГОВІР № ______
поставки нафтопродуктів оптовими партіями
м. Запоріжжя “___” ___________ 2018 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОГ-РІТЕЙЛ», надалі іменоване Постачальник, в особі директора Куренкіної Віри Ігорівни, що діє на підставі Статуту, та _________________________________________________, надалі іменоване Покупець, в особі ____________________, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали даний договір про нижченаведене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується постачати Покупцю нафтопродукти партіями, в подальшому іменовані Товар, а Покупець зобов'язується прийняти Товар від Постачальника та оплатити його вартість на умовах даного Договору.
1.2. Відповідно до умов даного Договору Постачальник зобов’язується зберігати придбаний Покупцем у Постачальника Товар протягом строку та на умовах, передбачених даним Договором.
1.3. Асортимент та кількість Товару (об’єм товарної партії) погоджуються Сторонами у видаткових накладних на Товар.
1.4. Товар згідно даного Договору постачається Постачальником Покупцю партіями. Під партією Товару розуміється кількість та асортимент Товару, визначений в окремій видатковій накладній на Товар.
1.5. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГСТУ, ТУУ та інших нормативних документів.
1.6. Постачальник має право залучати третіх осіб для належного виконання своїх зобов’язань за даним Договором.
2. ЦІНА ТОВАРУ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ.
2.1. Ціна за одиницю виміру кількості Товару встановлюється за погодженням Сторін у видаткових накладних на Товар.
Ціна включає податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджетів, передбачені чинним законодавством України.
До ціни Товару входить також вартість зберігання Товару Постачальником на умовах, передбачених даним Договором та протягом строку дії карток на пальне.
2.2. Загальна сума Договору становить суму вартості Товару, поставленого протягом терміну дії даного Договору.
3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
3.1. Після погодження Сторонами асортименту, кількості та ціни Товару (товарної партії) Постачальник надає за видатковою накладною Покупцю картку(и) на пальне “ZOG” встановленої форми відповідного номіналу (далі по тексту – картка(и) на пальне або картка(и)). Картка на пальне виготовляється на паперовому носії. Містить емблему торгової марки “ZOG”, вказівку на вид (марку) Товару та номінал. На картку нанесено штрих-код, водяний знак та інші ступені захисту. Зовнішній вид картки на пальне наводиться у Додатку №1 до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.
Передача Покупцю карток на пальне “ZOG” здійснюється по місцезнаходженню офісу Постачальника та/або АЗС (перелік яких наведено веб-сайті: http://zog.ua.) уповноваженій особі Покупця при пред’явленні належним чином оформленої довіреності. Факт передачі карток на пальне від Постачальника Покупцю підтверджується підписанням Сторонами видаткової накладної на Товар.
Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підписання Сторонами видаткової накладної на Товар.
3.2. Товар вважається переданим на зберігання Покупцем Постачальнику з дати підписання Сторонами відповідної видаткової накладної на Товар.
Товар повертається (видається) Покупцю зі зберігання лише на підставі та в обмін на картку на пальне, видану Постачальником Покупцеві на умовах, передбачених п. 3.1. даного Договору. Картка на пальне є товарно-розпорядчим документом на Товар, на підставі якого здійснюється видача (повернення) Товару за місцем його зберігання (АЗС). Картка на пальне не є розрахунковим чи платіжним засобом. Для отримання Товару зі зберігання (заправки пальним транспортного засобу на АЗС) водій пред’являє оператору АЗС картку на пальне. Оператор АЗС здійснює відповідну ідентифікацію картки на пальне, і, на підставі цього, здійснює фактичну передачу (видачу) Товару відповідної марки та кількості. При видачі Товару, картка на пальне залишається у оператора, що є підтвердженням факту отримання Покупцем Товару зі зберігання відповідного асортименту та кількості.
3.3. З метою належного виконання своїх зобов’язань щодо фактичної передачі (видачі) Товару Покупцю зі зберігання, Постачальник має право залучати необхідну кількість третіх осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які мають відповідні права на експлуатацію АЗС (необхідних площ АЗС) і на виконання договірних відносин з Постачальником, забезпечують фактичну передачу (видачу) Товару Покупцю при пред’явленні останнім картки на пальне (надалі – Користувач (і) АЗС). Товари, отримані Покупцем від Користувача АЗС, що підтверджується чеком касового апарату (РРО), вважаються повернутими зі зберігання Постачальником Покупцю згідно умов цього Договору.
3.4. Протягом терміну (строку) зберігання (в межах термінів дії карток на пальне) право власності на Товар від Покупця до Постачальника не переходить.
Постачальник може змішувати Товар, що передане йому на зберігання Покупцем, з врахуванням родових ознак Товару. Постачальник вправі без згоди Покупця переміщувати Товари по терміналах зберігання; використовувати Товар, переданий йому на зберігання, у власній господарській діяльності.
3.5. Покупець зобов’язаний отримати Товар зі зберігання в межах терміну (строку) дії карток на пальне. Термін (строк) дії карток на пальне вказується у картці на пальне. У випадку, якщо термін дії карток на пальне не вказаний на картці, то термін дії карток на пальне становить 1 (один) календарний рік від дати видаткової накладної.
3.6. Постачальник зобов’язується повертати Покупцю Товар зі зберігання лише протягом терміну (строку) дії карток на пальне.
3.7. Зберігання та видача (передача) Товару зі зберігання здійснюється на автозаправних станціях (АЗС) Користувача (ів) АЗС. Перелік АЗС та їх місцезнаходження визначаються на веб-сайті: http://zog.ua. Протягом дії даного Договору перелік АЗС може бути змінено.
3.8. Видача (передача) Товарів зі зберігання Покупцю проводиться по-частково, та лише за умови їх фактичної наявності на АЗС Користувача АЗС на момент проведення операції з видачі (передачі) Товарів зі зберігання.
Видача (передача) Товарів зі зберігання Покупцю підтверджується фактом отоварення картки на пальне (тобто повернення Постачальнику картки на пальне в обмін на виданий (переданий) ним Товар зі зберігання), що підтверджується чеком касового апарату (РРО).
3.9. Товар Покупця видається Постачальником (Користувачем АЗС) тільки пред'явнику картки на пальне. Покупець запевняє, що кожен, хто пред’являє картку на пальне, є його уповноваженим представником на отримання Товару від Постачальника.
3.10. Видача Товару на пошкоджену, протерміновану, заблоковану, підроблену картку на пальне або таку, що не містить реквізитів, вказаних у пункті 3.1. Договору, Постачальником (Користувачем АЗС) не здійснюється.
3.11. Картки на пальне дійсні для видачі Товару протягом строку, визначеного на картці строку. Картки на пальне, не пред'явлені оператору АЗС для отримання Товару зі зберігання протягом терміну дії картки на пальне анулюються (втрачають свою силу і є недійсними). Покупець зобов'язується забрати Товар зі зберігання до моменту анулювання карток на пальне. Обмін наявних у Покупця анульованих карток на пальне можливий протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закінчення терміну дії карток на пальне, при наявності у Покупця документа, якій підтверджує придбання Товару (видаткова накладна). Термін дії карток на пальне після обміну - один календарний місяць. Якщо з моменту придбання Товару до дати обміну карток на пальне відбулось зростання ціни Товару у Постачальника, обмін проводиться з перерахунком ціни Товару на момент звернення Покупця, відповідно до цін на пальне, визначених Постачальником в односторонньому порядку, з врахуванням ціни відповідного Товару на стелі АЗС Користувача АЗС на момент проведення обміну карток на пальне.
3.12. За порушення зобов’язань, передбачених пунктом 3.5. цього Договору (а саме - обов’язку отримати у Постачальника Товар протягом терміну дії карток на пальне), Покупець зобов’язаний сплатити на користь Постачальника майнову неустойку, яка обчислюється в розмірі 100% (сто відсотків) від кількості Товару, вказаної у протермінованій (простроченій) картці на пальне.
Майнова неустойка відповідно до пункту 3.12. даного Договору та норм ч.1 ст. 549, ч.1 ст. 551 Цивільного кодексу України сплачується у майновій формі, тобто у формі Товару, передбаченого у відповідній картці на пальне. Покупець зобов’язаний сплатити майнову неустойку Постачальнику протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту порушення зобов’язань, передбачених п. 3.5. даного Договору
3.13. За умов, передбачених п. 3.12. даного Договору, обов’язок Постачальника щодо передачі Покупцю Товару відповідно до п. 1.2., 3.6. даного Договору у розмірі (кількості) вказаному у протермінованій (простроченій) картці на пальне припиняється на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України (зустрічне зарахування обов’язку Покупця сплатити неустойку у формі Товару та обов’язку постачальника передати Товар).
Залік зустрічних однорідних вимог проводиться Постачальником в односторонньому порядку, автоматично, без підписання та надсилання додаткових документів (заяв, угод, актів, протоколів, і тому подібне).
4. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розрахунки між Сторонами здійснюються в Українській національній валюті — гривнях. Вид розрахунків — безготівковий, шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
4.2. Розрахунки за Товар здійснюються Покупцем на умовах 100% попередньої оплати, протягом робочого (банківського) дня з моменту виставлення Постачальником рахунку на оплату Товару Покупцю, якщо інший термін оплати не встановлений в рахунку на оплату Постачальника. У випадку неоплати /прострочки оплати Покупцем Товару в строки, визначені в рахунку на оплату та/або Договором, Постачальник має право в односторонньому порядку переглянути та змінити ціну на Товар, вказану в рахунку.
Оплата Покупцем Товару згідно рахунку на оплату, наданого Постачальником, свідчить про погодження Сторонами істотних умов Договору в частині поставки партії Товару в кількості, асортименті та по ціні, визначеній в рахунку на оплату, наданого Постачальником.
Покупець зобов’язаний вчинити всі необхідні дії для забезпечення прийняття оплаченого у формі 100% попередньої оплати Товару в кількості, асортименті та по ціні, визначеній в рахунку на оплату, наданого Постачальником, а саме: Покупець зобов’язаний прийняти від Постачальника за видатковою накладною картку(и) на пальне “ZOG”, згідно кількості асортименту та вартості, визначених в рахунку на оплату Постачальника, протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту оплати Покупцем рахунку на оплату, виставленого Постачальником. У випадку порушення Покупцем строків приймання карток на пальне та підписання Сторонами видаткової накладної на Товар з вини та/або бездіяльності Покупця, Постачальник має право в односторонньому порядку переглянути та змінити ціну на Товар, вказану в рахунку.
Моментом виконання зобов’язань Покупця по оплаті Товару вважається момент поступлення грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.
4.3. При здійсненні оплати за Товар, посилання в платіжному документі на номер та дату даного Договору є обов’язковим.
5. УМОВИ ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
5.1. Приймання Товару здійснюється в момент завантаження у наданий Покупцем транспорт.
5.2. У випадку невідповідності Товару по кількості та якості приймання - передача Товару, у місці його завантаження, здійснюється відповідно до вимог:
- Інструкції «Про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» (затверджена Наказом № 281/171/578/155 від 20 травня 2008 року).
- Інструкції "З контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" (затверджена Наказом від 4 червня 2007 року N 271/121).
6. ОСОБЛИВІ УМОВИ
6.1. АЗС Користувача здійснює відвантаження нафтопродуктів згідно графіку АЗС. Автотранспортні засоби заправляються нафтопродуктами на АЗС через паливо роздавальні колонки в порядку черги.
6.2. Водії транспортних засобів, які заправляються на АЗС Користувача зобов’язані дотримуватись вимог правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки та правил технічної експлуатації АЗС.
6.3. З моменту отримання карток на пальне на умовах передбачених даним Договором (що засвідчується видатковою накладною на Товар), Покупець несе ризик втрати або пошкодження таких карток на пальне, в тому числі Покупець несе повну відповідальність за всі операції, здійснені з використанням втрачених/вкрадених карток на пальне, здійснені після їх крадіжки/втрати.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 7.1. За порушення умов даного договору винна Сторона відшкодовує спричинені цим збитки іншій Стороні, в тому числі неотриманий прибуток, в порядку передбаченому чинним законодавством України. 7.2. Постачальник зобов'язується оформити податкову накладну відповідно до вимог діючого законодавства, зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних і надати її Покупцю в строки, передбачені законодавством. В разі порушення даного зобов’язання Постачальником, останній несе відповідальність в межах, передбаченим чинним законодавством України. 8. ФОРС-МАЖОР 8.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення форс-мажорних обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін, а саме: війни, військових дій, блокади, ембарго, пожежі, повені та інших стихійних лих чи сезонних природних явищ, дій інших держав, міжнародних санкцій, валютних обмежень, зміни національного законодавства, обмежень, введених органами державної влади, знеструмлення електромережі, збоїв комп’ютерних систем тощо), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх обов'язків, Сторони звільняються від виконання своїх обов'язків на час дії вказаних обставин. 8.2. У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 днів, кожна із Сторін має право на розірвання договору і не несе відповідальності за це при умові , що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 днів до розірвання. 8.3. Достатнім доказом дії фоpс-мажоpних обставин є довідка, видана компетентними органами державної влади України або компетентними підприємствами, установами, організаціями за місцезнаходженням Сторони, яка піддалася дії обставин непереборної сили. 8.4. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати за Товар, поставлений до їх виникнення. 9. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ
9.1. Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного договору, будуть вирішуються шляхом рівноправних доброзичливих переговорів, а при не досягненні згоди – передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Даний Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.
10.2. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються предмету даного Договору, втрачають юридичну силу.
10.3. Зміни, доповнення, додатки до даного Договору, його пролонгація або дострокове розірвання будуть дійсні при умові, якщо вони здійснені в письмовій формі і підписані уповноваженими на це представниками обох Сторін. Всі вище перераховані документи до даного Договору становлять його невід'ємну частину. Сторони погодились, що зобов'язання, взяті ними за цим Договором можуть бути замінені іншими зобов'язаннями прийнятними для обох Сторін. Сторони негайно інформують одна одну про зміни адрес та реквізитів. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.4. Сторони визнають що даний Договір та інші документи до Договору, підписані із застосуванням факсимільного зв’язку, є чинними до підтвердження їх оригіналами.
10.5. Сторони погодилися, що даний договір, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються даного договору, є конфіденційними і не можуть передаватися (розголошуватися) третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони даного договору, крім випадків, коли таке передання (розголошення) пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання даного договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.6. Своїм підписом під цим Договором кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, та що повідомлена про свої права, як суб’єкта персональних даних, які визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а також мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються.
Сторони зобов′язуються забезпечувати виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», включаючи забезпечення режиму захисту персональних даних від незаконної обробки та не законного доступу до них, а також забезпечувати дотримання прав суб’єкта персональних даних згідно з вимогами ЗУ «Про захист персональних даних».
10.7. Усі повідомлення, що направляються однією Стороною даного Договору іншій повинні бути викладені письмово, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою відповідної Сторони, і будуть вважатися надісланими належним чином, якщо вони надіслані Стороні рекомендованим листом по вказаним у даному договорі адресами.
10.8. На момент укладення даного Договору Постачальник підтверджує, що є платником податку на прибуток за основною ставкою, передбаченою Податковим кодексом України від 02.12.2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями.
На момент укладення даного Договору Покупець підтверджує, що є платником податку ____________________.
10.9. Даний Договір набуває сили з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2018року (включно), а в частині проведення розрахунків – до їх повного виконання Сторонами. У разі відсутності письмової заяви жодної із Сторін про припинення дії цього Договору, поданої до моменту припинення дії Договору, останній вважається продовженим на наступний календарний рік. Кількість разів подовження дії цього Договору є необмеженою.
Постачальник вправі розірвати даний договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання Договору.
10.10. Покупець гарантує, що на момент укладання даного Договору:
а) він є юридичною особою за законодавством України, належним чином зареєстрованим у такій якості, і має всі ліцензії, дозволи й інші документи, необхідні для здійснення діяльності за даним Договором; проти нього не порушені справи про банкрутство на дату укладання даного Договору; він буде продовжувати термін дії будь-яких ліцензій, дозволів, які необхідні для здійснення статутної діяльності й/або для виконання їм умов даного Договору й кожної з підписаних додаткових угод до нього, на весь період виконання зобов'язань за цим Договором;
б) він має право укладати даний Договір і виконувати свої зобов'язання за ним, оскільки є всі необхідні для цього повноваження від співвласників (засновників, учасників), будь-яких інших третіх осіб і відсутні будь-які обставини, які обмежують його право укласти й виконати даний договір;
в) фізична особа, яка відзначена в преамбулі даного Договору й підписала від його імені Договір, наділена достатніми для цього повноваженнями, які не скасовані й не обмежені, всі внутрішні процедури Покупця, необхідні для реалізації цих повноважень, виконані в повному обсязі й належним чином;
г) не встановлено жодних обмежень з боку суду, господарського, адміністративного або третейського суду, органів державної виконавчої служби, правоохоронних і будь-яких інших органів, служб, посадових осіб, які можуть привести до невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов'язань за цим Договором;
д) усі документи, надані Покупцем у зв'язку з підготовкою до підписання даного Договору, були подані в їхньому останньому завершеному стані, і на дату їх надання повністю відображають фінансовий стан Покупця й іншу інформацію про нього. За час, який пройшов з моменту надання зазначених документів, не відбулися ніякі істотні зміни в юридичному статусі, фінансовому стані або діяльності Покупця, які можуть привести до невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за договором;
е) не існує й, протягом періоду виконання зобов'язань за цим Договором, не буде існувати будь-яких документів, нормативних актів, у т.ч. внутрішніх розпоряджень органів управління й контролю Покупця, що обмежують і/або, що роблять неможливим виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.
У випадку, якщо в процесі виконання даного договору, буде виявлена недійсність і/або невідповідність і/або відсутність даних, інформації зазначених у п.п. а) - е) цього пункту, Постачальник має право розірвати договір в односторонньому порядку й вимагати відшкодування збитків Покупцем.
11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗОГ-РІТЕЙЛ»
Юридична адреса: 69001, м. Запоріжжя,
бул. Шевченка, 28
ЄДРПОУ 41224168
ІПН 412241608272
р/р 26009055728416 в ЗРУ КБ «ПриватБанк»
МФО 313399
Директор
______________________ В.І. Куренкіна
МП (підпис)

Всем предприятиям и организациям не зависимо от их формы собственности сеть АЗС «ЗОГ» предлагает качественный газ, бензин и дизельное топливо стандарта ЕВРО-5.

Приобретая бензин или дизельное топливо по предоплате, наши клиенты-юридические лица получают СКИДКИ при единоразовой оплате за объём закупки:

Объем закупки, л Скидка
До 500 50 коп/л
501-1000 60 коп/л
Свыше 1001 70 коп/л

Телефоны отдела продаж: (061) 707-27-27, (061) 707-28-55

© ZaporozhOilGroup 2016. Designed by UPmedia production